Kiểm toán nội bộ cần nắm vững những nguyên tắc cơ bản nào?

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Căn cứ theo Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01 vừa qua về kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp, thì các Cán bộ chuyên trách khi thực hiện cần đảm bảo 3 nguyên tắc cơ bản sau:

Thứ nhất: Người làm công tác kiểm toán nội bộ không được cùng lúc đảm nhận các công việc của nhóm đối tượng kiểm toán nội bộ. Đồng thời, đơn vị cần cam kết rằng kiểm toán nội bộ không chịu bất kỳ sự can thiệp nào trong khi thực hiện nhiệm vụ làm báo cáo và đánh giá.

Thứ hai: Khi kiểm toán nội bộ, người làm công tác kiểm toán nội bộ phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, chính xác và công bằng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

Thứ ba: phải tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về vấn đề kiểm toán nội bộ.

Sau khi tiến hành kiểm tra, đánh giá, người kiểm toán nội bộ phải đưa ra được các đảm bảo mang tính khách quan, độc lập cũng như các khuyến nghị về:

Hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị đã được thiết lập và vận hành một cách phù hợp nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro của đơn vị;

Các quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của đơn vị đảm bảo tính hiệu quả và có hiệu suất cao;

Nhóm mục tiêu hoạt động và mục tiêu chiến lược, kế hoạch cũng như nhiệm vụ công tác mà đơn vị đạt được.

Nguồn: bravo.com.vn
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều