Hướng dẫn cách viết hóa đơn GTGT kèm theo bảng kê chi tiết

 • Thread starter Phần mềm BRAVO
 • Ngày gửi

648 lượt xem

Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Căn cứ theo khoản 2 điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định như sau:

Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán hàng có thể lập thành nhiều hóa đơn.
- Hoặc Người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn.”

Nội dung ghi trên hóa đơn:
 • Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số..., ngày..., tháng... năm...”. Mục “tên hàng” trên hóa đơn chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng.
 • Các chỉ tiêu khác ghi trên hóa đơn GTGT (doanh số hàng hóa bán ra chưa có thuế GTGT, thuế GTGT, tổng giá trị thanh toán...)
 • Nội dung trên bảng kê
 • Bảng kê người bán hàng có thể tự linh hoạt thiết kế để phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa nhưng phải đảm bảo các nội dung chính như sau:
 • + Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã số thuế.
 • + Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền
 • Trường hợp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất GTGT”, “tiền thuế GTGT”. Tổng cộng tiền thanh toán (chưa có thuế GTGT) tương ứng với số tiền ghi trên hóa đơn GTGT.
 • Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số ... Ngày... tháng... năm...” và có đầy đủ chữ ký của người bán người mua như trên hóa đơn.
 • Trường hợp bảng kê có nhiều trang thì các bảng kê phải được đánh số trang liên tục và phải đóng dấu giáp lai. Trên bảng kê cuối cùng phải có đầy đủ chữ ký của người bán hàng và người mua hàng như trên hóa đơn.
 • Số bảng kê phát hành phù hợp với số liên hóa đơn.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều