Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai đã lập

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Trong quá trình làm việc, việc nhầm lẫn là điều khó có thể tránh được. Đặc biệt việc viết sai hóa đơn là một lỗi rất phổ biến đối với nghề kế toán. Căn cứ theo quy định tại Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính: nếu hóa đơn viết sai đã giao cho người mua (tuy nhiên cả 2 bên chưa kê khai thuế) hoặc chưa giao hàng hóa, dịch vụ thì cần phải lập Biên bản thu hồi hóa đơn và xuất lại hóa đơn mới.

Dưới đây là mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất. Các bạn có thể lưu về để sử dụng.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---oOo---

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN ĐÃ LẬP.

Số 0123/BBTHHĐ

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

Hôm nay, ngày …………./20.., đại diện hai bên gồm có:
BÊN A : ………………………
Địa chỉ : ……………………….
Điện thoại : ………………… MST: ………………………
Do Ông (Bà) : ………………… Chức vụ : ……………………….

BÊN B : ……………………………………..
Địa chỉ : ……………………………………...
Điện thoại : ............................... ...........MST: ………………………
Do:.........................................................Chức vụ : .............................................
Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/13P số ………… ngày …………. để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/13P số ………….. ngày …………………

Lý do thu hồi : ……………………….

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều