Công Văn Số: 2383/TCT-CS về việc hoàn thuế GTGT ngày 12/6/2019

  • Thread starter mkhank4
  • Ngày gửi

700 lượt xem

mkhank4

mkhank4

Điều hành cao cấp
Thành viên BQT
3/5/13
259
81
28
31
cantho
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Số: 2383/TCT-CS
V/v: chính sách thuế
Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2019
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.​Tổng cục Thuế nhận được công văn số 101/CT-KTT ngày 31/01/2019 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về việc hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 13 của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13 quy định về hoàn thuế GTGT.

Tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về hoàn thuế GTGT.

Tại Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu 100%, có số thuế giá trị gia tăngđầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo. Số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%. Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang được biết./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC, KK&KTT (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCHLưu Đức Huy
 

Thành viên trực tuyến

  • hoclamseo01
  • huongdo1310
  • P.T.Quyen
  • máy nén daikin
  • lalaminishow

Xem nhiều

TEXT LINK