Khoản hoa hồng cho người nước ngoài cần chứng từ gì để xác định thuế TNDN

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Cao cấp
Trường hợp Công ty xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài. Có cá nhân là người nước ngoài giới thiệu khách hàng cho công ty và yêu cầu trả phí hoa hồng thì khi chi trả thu nhập cho cá nhân, Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công với thuế suất là 20% trên toàn bộ thu nhập mà cá nhân nhận được theo hợp đồng.
Ngoài ra khoản môi giới thanh toán cho cá nhân nước ngoài phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cần có đầy đủ chứng từ bao gồm: hợp đồng ký với cá nhân nước ngoài, chứng từ thanh toán qua Ngân hàng cho cá nhân nước ngoài, chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì doanh nghiệp mới được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN .
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều