Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng từ 2019

  • Thread starter HaiTam
  • Ngày gửi

210 lượt xem

HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
7/11/02
1,976
372
83
46
TP.HCM
www.webketoan.vn
Ngày 08 tháng 08 năm 2019, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng.

Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư, dự phòng tổn thất nợ phải thu khó đòi và dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng.

Quy định tại thông tư làm cơ sở xác định khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Việc trích lập các khoản dự phòng cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính của các tổ chức kinh tế thực hiện theo pháp luật về kế toán.

Thông tư 48/2019/TT-BTC bao gồm 3 chương và 8 điều

Chương 1 - Quy định chung
Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều 2: Điều 2. Giải thích từ ngữ
Điều 3. Nguyên tắc chung trong trích lập các khoản dự phòng

Chương II - Quy định cụ thể
Điều 4. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Điều 5. Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư
Điều 6. Dự phòng nợ phải thu khó đòi
Điều 7. Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng

Chương III - Điều khoản thi hành
Điều 8. Hiệu lực thi hành

Thông tư 48/2019/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2019 và áp dụng từ năm tài chính 2019.

Bấm vào đây để tải Thông tư 48/2019/TT-BTC

TT48.png
 

Đính kèm


Thành viên trực tuyến

  • dunghienlinh
  • lehuomgcute
  • cottondn

TEXT LINK

Xem nhiều