Lương tháng 13 được tính là chi phí hợp lệ khi nào?

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Mặc dù lương tháng 13 cho Cán bộ nhân viên là một khoản chi phí hợp lệ và phổ biến ở hầu hết các doanh nghiệp. Tuy nhiên để được cơ quan Thuế công nhận đây là một khoản chi hợp lệ doanh nghiệp cần đảm bảo đủ các điều kiện sau:

  • Trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể, khoản lương tháng 13 (bao gồm cả mức tiền và điều kiện hưởng) phải được quy định cụ thể.
  • Trước thời hạn nộp hồ sơ quyết toán năm, khoản lương tháng 13 phải được chi trả đầy đủ cho CBNV.
Trong trường hợp, kết quả hoạt động SXKD của DN là lỗ, lương thưởng tháng 13 sẽ vẫn được tính vào chi phí được trừ khi “Quy chế chi tiêu nội bộ” của doanh nghiệp ghi rõ quy định: “Khoản thưởng chi lương tháng 13 cho NLĐ không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp”.

Nguồn: tintucketoan.com
 
  • Like
Reactions: hongthanhkt

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK