Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế

  • Thread starter E-invoiceVn
  • Ngày gửi
E-invoiceVn

E-invoiceVn

Tài Phạm
Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế theo mẫu số 1 hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Nội dung Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP


Nội dung Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Ngoài ra, doanh nghiệp gửi kèm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đối với những hóa đơn đã sử dụng trước thời điểm đăng ký theo quy định của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Sau khi nhận đủ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử bằng phương thức điện tử, cơ quan Thuế có trách nhiệm gửi Thông báo theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP. Trong thông báo sẽ nêu rõ việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Thời hạn thông báo trong 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.


Trường hợp cơ quan thuế không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Lưu ý sau khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế


Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế phải thực hiện hủy những hóa đơn đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Trường hợp có thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để thực hiện thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu như lúc đăng ký.

Cơ quan thuế tiến hành rà soát doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế và thông báo kèm theo nếu thuộc đối tượng chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Hi vọng rằng thông qua bài viết này bạn đọc có thể tự đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế thành công. - Xin cảm ơn :)
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều