BRAVO Các tỉnh, thành phố trực thuộc TW thực hiện kiểm tra 100% hồ sơ khai thuế theo tháng, quý

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Căn cứ theo quy định tại Nghị quyết số 84/NQ-CP của chính phủ, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Tổng cục Thuế có văn bản yêu cầu kiểm tra 100% hồ sơ khai thuế theo tháng, quý. Cụ thể:

  • Tổng cục Thuế yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm tra hồ sơ khai thuế.
  • Thực hiện kiểm tra 100% hồ sơ khai thuế theo tháng, quý.
  • Đối với hồ sơ khai thuế, quyết toán năm, yêu cầu cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trung kiểm tra hồ sơ khai thuế, quyết toán năm liền kề (2018, 2019).
  • Nếu hồ sơ rủi ro thấp thì thực hiện kiểm tra, lưu hồ sơ theo quy định. Bộ phận thanh, kiểm tra thuế lập danh sách hồ sơ có rủi ro vừa trình thủ trưởng cơ quan thuế ký thông báo đề nghị doanh nghiệp giải trình, bổ sung thông tin tài liệu theo quy định.
Nếu hồ sơ rủi ro cao thì thực hiện lập danh sách người nộp thuế kiểm tra và giám sát trọng điểm về thuế báo cáo lãnh đạo bộ phận thanh tra kiểm tra để trình thủ trưởng cơ quan thuế kế hoạch thực hiện phân tích chuyên sâu, kiểm tra và giám sát trọng điểm tại trụ sở cơ quan thuế.

Cơ quan thuế cần khuyến khích người nộp thuế gửi thông báo và tiếp nhận thông tin giải trình thông qua phương thức điện tử như Cổng thông tin của Tổng cục Thuế hoặc email/ điện thoại… Ngoài ra, Tổng cục Thuế yêu cầu với kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 tại trụ sở DN đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trên cơ sở kế hoạch thanh, kiểm tra, cơ quan Thuế thực hiện phân tích rủi ro của người nộp thuế trên ứng dụng TPR sau khi cập nhật hồ sơ khai thuế mới nhất (năm 2019) với điểm rủi ro khi lập kế hoạch thanh, kiểm tra lần đầu. Qua đó, so sánh tổng doanh thu của hàng hoá dịch vụ bán ra trên tờ khai thuế giá trị gia tháng 6 tháng đầu năm 2020 với cùng kỳ năm trước để xác định mức độ rủi ro cao, vừa, thấp để tiến hành điều chỉnh kế hoạch.

Trong trường hợp người nộp thuế không chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, dịch bệnh thuộc kế hoạch kiểm tra được duyệt, nhưng có kiến nghị không thực hiện kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, qua phân tích chuyên sâu dữ liệu báo cáo tài chính cập nhật mới nhất về kết quả phân tích các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, tờ khai thuế, mức độ tuân thủ của người nộp thuế và các thông tin thu thập khác cho thấy: nếu có mức độ rủi ro thấp hơn khi lập kế hoạch thanh, kiểm tra và DN bị giảm mức tăng trưởng, thì cơ quan thuế xem xét trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch thanh, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và chuyển sang thực hiện kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế theo quy định.

Nguồn: Tạp chí Tài chính
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK