BRAVO Bù trừ thuế trong doanh nghiệp có Giao dịch liên kết

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Theo quy định Khoản 3, Điều 4 tại Nghị định, Giao dịch liên kết (GDLK) được hiểu là giao dịch phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết với nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh. Bao gồm hoạt động mua, bán, trao đổi, thuê mượn, chuyển giao, chuyển nhượng… Việc thực hiện bù trừ Thuế trong các doanh nghiệp này có những quy định nào khác so với các doanh nghiệp thông thường. Cùng tìm hiểu thông tin trong bài viết dưới đây.

2.1. Quy định bù trừ đối với kỳ quyết toán thuế năm 2019

Căn cứ theo nội dung tại Nghị định số 68/2020/NĐ-CP:

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện kê khai quyết toán thuế năm 2019 theo kỳ tính thuế đến hạn trước ngày 31/03/2020 thì bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN theo quy định.

Trường hợp các doanh nghiệp chưa đến kỳ kê khai quyết toán thuế năm 2019 thì thực hiện theo quy định sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 68/2020/NĐ-CP2.2. Quy định bù trừ đối với việc hồi tố cho kỳ tính thuế năm 2017, 2018

a. Phạm vi áp dụng


Căn cứ theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 68/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung quy định về việc xử lý hồi tố chi phí khống chế cho các năm 2017, 2018. Chi tiết như sau:

Chi phí lãi vay khống chế sẽ được nâng từ ngưỡng 20% lên 30%.

Phương pháp tính chi phí lãi vay thuần được áp dụng.

b. Quy định về việc thực hiện bù trừ số thuế đã nộp trong các năm 2017 và 2018

Theo quy định tại Nghị định 68/2020, Doanh nghiệp phải nộp Thuế TNDN theo mức trần chi phí lãi vay mới khi áp dụng tính toán lại thuế. Nếu số thuế TNDN giảm thì người nộp thuế sẽ được giảm số tiền chậm nộp tương ứng (nếu có), cụ thể:

Đối với trường hợp chưa qua thanh tra, kiểm tra:

Phần bù trừ chênh lệch và người nộp thuế phải nộp tiền nộp chậm tương ứng vào số thuế TNDN năm 2020.

Phần chênh lệch sẽ được bù trừ vào thuế TNDN phải nộp trong 05 tiếp theo, nếu năm 2020 không đủ bù trừ hết.

Kết thúc thời hạn trên, không xử lý số thuế TNDN còn lại chưa bù trừ hết.

Đối với trường hợp đã thanh tra, kiểm tra và đã có kết luận, quyết định xử lý:

Người nộp thuế đề nghị Cục thuế, Chi Cục thuế quản lý trực tiếp xác định lại số thuế TNDN phải nộp.

Sau khi có kết quả cuối cùng thực hiện bù trừ như trường hợp chưa qua thanh tra, kiểm tra nêu trên.

c. Về địa điểm, cách thức thực hiện

Việc xác định lại số thuế phải nộp được thực hiện tại trụ sở cơ quan quản lý thuế, không thực hiện thanh tra, kiểm tra lại tại trụ sở người nộp thuế; không thực hiện điều chỉnh lại kết luận và quyết định thanh tra, kiểm tra năm 2017, 2018.

Trường hợp đã xử phạt vi phạm hành chính về thuế hoặc đang giải quyết theo trình tự khiếu nại thì không điều chỉnh lại số tiền phạt vi phạm hành chính về thuế.
 

Thành viên trực tuyến

  • tongthamkt
  • gaukt
  • toan293
  • longannt

Xem nhiều

TEXT LINK