Chuẩn Mực Kế Toán Cho Các Doanh Nghiệp Nhỏ tại Singapore

 • Thread starter bbcincorporation
 • Ngày gửi
bbcincorporation

bbcincorporation

BBCIncorp Pte. Ltd.
17/7/20
1
0
1
24
Singapore
bbcincorp.sg
Nhìn chung, chuẩn mực kế toán tại Singapore tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán của quốc tế. Tuy nhiên, điều này tạo một số cản trở nhất định đối với các doanh nghiệp nhỏ tại quốc đảo sư tử. Lý do bởi vì các doanh nghiệp nhỏ thì thường có nguồn lực hạn chế nên sẽ rất chật vật để có thể tuân thủ theo toàn bộ các chuẩn mực kế toán tại Singapore.

Nhận ra vấn đề này thì Hội đồng chuẩn mực kế toán Singapore (ASC) đã ban hành một biến thể đơn giản hơn, một bộ chuẩn mực thích hợp hơn cho các doanh nghiệp nhỏ. Điều này giúp họ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức khi hoạt động kinh doanh tại Singapore.

Điều kiện để công ty của bạn tại Singapore được sử dụng các chuẩn mực đặc biệt cho công ty nhỏ là:
 • Không có trách nhiệm đại chúng*
 • Là doanh nghiệp nhỏ**
 • Xuất bản báo cáo tài chính cho mục đích chung đối với người dùng bên ngoài.
*Công ty của bạn có trách nhiệm với đại chúng khi nó rơi vào một trong các trường hợp sau:
 • Nợ hoặc vốn chủ sở hữu của nó được giao dịch trên một thị trường công khai hoặc đang trong quá trình phát hành cho đối tượng đại chúng;
 • Là một tổ chức nhận tiền gửi và / hoặc nắm giữ tài sản được ủy thác của một nhóm người ngoài vd ngân hàng, công ty bảo hiểm, môi giới chứng khoán, quỹ tương hỗ, ngân hàng đầu tư.
 • Là một công ty đại chúng (public company) hoặc một tổ chức từ thiện được thành lập theo Luật công ty Singapore hoặc luật quy định về các tổ chức từ thiện tương ứng.
**Công ty của bạn sẽ được xem là một doanh nghiệp nhỏ khi nó đáp ứng 2 trên 3 điều kiện sau:
 • Tổng doanh thu hàng năm được đánh giá vào cuối năm tài chính trước đó không được vượt quá 10 triệu đô la Singapore.
 • Tổng tài sản được đánh giá vào cuối năm tài chính trước đó không được vượt quá 10 triệu đô la Singapore.
 • Tổng số lao động toàn thời gian trong bảng lương vào cuối năm tài chính trước đó không được vượt quá 50.
Tuy nhiên, để giảm bớt các gánh nặng về công việc hành chính và kế toán phức chuẩn mực phức tạp, các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn có thể sử dụng dịch vụ thuê ngoài tại Singapore (ví dụ như BBCIncorp Pte. Ltd.).
 
Webketoan PRO

Xem nhiều