Kế toán thương mại dịch vụ

T

Thuong Nguyen KG

Sơ cấp
14/9/20
1
0
1
32
Cần các anh chị kế toán giúp đỡ mình hoàn thành bài kiểm tra này với.
 • Vui lòng hoàn thành tất cả các câu hỏi theo yêu cầu bằng cách tick chọn vào ô thích hợp. Các câu hỏi sau đều theo giả định: trong các công ty áp dụng kê khai thường xuyên, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
 • "Nhập kho 2.500 sản phẩm hàng hóa A, giá mua đã gồm 10% thuế GTGT là 12.100 đồng/sản phẩm. Do mua với số lượng lớn nên được bên bán cho hưởng chiết khấu 500 đồng/sản phẩm, thuế suất thuế GTGT 10%. Tiền mua hàng chưa thanh toán, trong khi nhập kho phát hiện thiếu 100 sản phẩm, chưa xác định nguyên nhân." Kế toán sẽ ghi: Nợ TK 1561A --- __________ đồng. (2 điểm)
 • Công ty C xuất gửi hàng nhờ Công ty E xuất khẩu ủy thác, giá xuất kho 50.000.000đ, giá bán 4.000USD/ FOB HCM, hàng tồn chờ tại cảng, Công ty E đã nhận hàng. Tỷ giá giao dịch là 23.240đ/USD. Hãy định khoản nghiệp vụ phát sinh trên cho Công ty C. (2 điểm)
 • Hãy định khoản các nghiệp vụ phát sinh: 'Nhập kho 1.000 sản phẩm X, đơn giá chưa thuế 200.000đ/sản phẩm, thuế GTGT 10%. Bao bì luân chuyển đi kèm tính giá riêng chưa thuế 6.000đ/sản phẩm, thuế GTGT 10%. Công ty được hưởng chiết khấu thanh toán 1% trên tổng trị giá thanh toán. Trước đó công ty đã ứng trước cho đơn vị bán 30.000.000đ, nên Công ty thanh toán cho người bán bằng chuyển khoản, phần còn lại sau khi khấu trừ đi khoản đã ứng trước và khoản chiết khấu.' (ĐVT: 1.000đ) (10 điểm)
 • Trong quá trình thực hiện xuất khẩu hàng hóa, khi nhập được giấy báo của ngân hàng về khoản tiền trả cho bên bán bằng tiền ký quỹ, kế toán ghi nhận ra sao nếu tỷ giá giao dịch thực tế thấp hơn thời điểm ký quỹ (tỷ giá đã ghi sổ): (1 điểm)
 • Công ty Phú An ủy thác cho Công ty HTX, ủy thác nhập khẩu hàng với phí ủy thác là 2%/trị giá hàng nhập. Ngày 12/08, Công ty Phú An chuyển khoản cho Công ty HTX số tiền 23.120.000đ, quy ra 1.000USD. Ngày 14/08, Công ty HTX mở L/C nhập hàng trị giá 1.000USD. Tỷ giá giao dịch 23.120đ/USD. Hãy định khoản nghiệp vụ phát sinh ngày 12/08 cho Công ty Phú An. (2 điểm)
 • Tại Công ty thương mại Đại Toàn Thắng áp dụng tính giá xuất kho theo phương pháp FIFO, vào ngày 01/04 có số dư đầu tháng của TK 1561: 190.000.000đ (2.000 sản phẩm A). Ngày 16/04, mua vào nhập kho 4.000 sản phẩm A, đơn giá chưa thuế 94.000đ/sản phẩm, thuế GTGT 10%. Ngày 28/04, xuất bán trả chậm 3.500 sản phẩm, đơn giá trả ngay chưa thuế là 140.000đ/sản phẩm, thuế GTGT 10%, thời gian trả chậm 06 tháng, lãi trả chậm tính 1%/tháng/tổng nợ. Hãy định khoản nghiệp vụ ngày 28/04 cho Công ty thương mại Đại Toàn Thắng.(6 điểm)
 • "Nhập kho 2.000m vải cotton, đơn giá mua đã gồm 10% thuế GTGT là 12.100 đồng/m. Do mua với số lượng lớn nên được bên bán cho hưởng chiết khấu thương mại 500 đồng/m, thuế suất thuế GTGT 10%. Tiền mua hàng chưa thanh toán, nhập kho đầy đủ số lượng." Kế toán sẽ ghi: Nợ TK ....; Có TK 331 _________ đồng. 2 điểm
 • Số hàng hóa thực nhập 2.000 sản phẩm X, đơn giá chưa thuế 100.000đ/sản phẩm, thuế GTGT 10%. Bao bì luân chuyển đi kèm tính giá riêng chưa thuế 2.000đ/sản phẩm, thuế GTGT 10%. Công ty đã thanh toán qua chuyển khoản 40% và phần còn lại sẽ thanh toán trong vòng 03 tháng. Kế toán định khoản như sau: (ĐVT: 1.000đ) 5 điểm
 • Ngày 05/08, Công ty Phú Cường xuất khẩu 1 lô hàng hóa M có giá nhập kho là 220.000.000đ, giá bán 15.000USD/ FOB cho khách hàng A. Thuế xuất khẩu phải nộp là 3%/trị giá hàng, công ty đã thanh toán bằng chuyển khoản. Chi phí kiểm nghiệm bốc dỡ đã chi bằng tiền mặt là 14.000.000đ (chưa bao gồm 10% thuế GTGT). Biết rằng tỷ giá giao dịch là 23.200đ/USD và khách hàng A chưa thanh toán cho Công ty. Hãy định khoản các nghiệp vụ phát sinh trên cho Công ty Phú Cường. (11 điểm)
 • Ngày 28/08, mua 3.000 sản phẩm B của Công ty Phú An, đơn giá mua chưa thuế 120.000đ/sản phẩm, thuế GTGT 10%, thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. Số hàng này đến cuối tháng vẫn chưa về tới kho công ty. Vậy, kế toán sẽ ghi Nợ vào tài khoản nào với số tiền 360.000.000đ? 1 điểm
 • Tại Công ty Trường Trình (áp dụng tính giá xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước), đầu tháng 6, có tồn kho hàng hóa B: 500 cái - đơn giá 20.000đ/cái. Ngày 10/6, mua nhập kho 1.500 cái hàng hóa B, đơn giá mua chưa thuế 22.000đ/cái. Ngày 20/6, xuất kho 1.800 cái hàng hóa B gửi đi bán. Ngày 22/6, Công ty nhận chứng từ chấp nhận thanh toán của đơn vị mua chỉ là 1.600 cái, 200 cái kém phẩm chất, đơn vị mua đang giữ hộ. Đơn giá bán đã bao gồm 10% thuế GTGT là 30.250đ/cái. Hãy định khoản cho nghiệp vụ phát sinh ngày 22/6 của Công ty Trường Thịnh. 5 điểm
 • Ngày 25/07, Công ty B (đơn vị ủy thác nhập khẩu) ứng trước tiền cho Công ty A (đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu) 23.250.000đ bằng tiền gửi ngân hàng, quy ra là 1.000USD. Công ty A sẽ ghi sổ kế toán:________. 2 điểm
 • Ngày 24/08, Công ty B (đơn vị ủy thác nhập khẩu) ứng trước tiền cho Công ty A (đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu) 46.200.000đ bằng tiền gửi ngân hàng, quy ra là 2.000USD. Công ty B sẽ ghi sổ kế toán:________.2 điểm
 • Công ty B nhận ủy thác xuất khẩu cho Công ty A, lô hàng có trị giá xuất kho 30.000.000đ, trị giá bán 3.000USD/FOB HCM, hàng đã tồn chờ tại cảng. Ngày 11/11, Công ty B chi tiền mặt nộp 10.000.000đ để làm thủ tục xuất khẩu, chuyển khoản 15.000.000đ nộp thuế xuất khẩu thay cho Công ty A. Hàng đã giao cho khách hàng nước ngoài (BMX), chưa thu tiền. Tỷ giá thanh toán lúc giao dịch là 23.100đ/USD. Hãy định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên vào ngày 11/11 cho Công ty B.5 điểm
 • Hãy hạch toán các nghiệp vụ kinh tế: 'Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên thu mua 32.000.000đ. Nhân viên đã mua 2.500kg hàng hóa C, đơn giá mua thực tế 12.000đ/kg. Chi phí vận chuyển 2.000.000đ. Số hàng đã được nhập kho đầy đủ.' 3 điểm
 • Vào ngày 11/07, khi hàng đã hoàn tất giao cho khách hàng nước ngoài, Công ty A đã hạch toán: Nợ 131/ Có 511 ------ 348.000.000đ (14.500 USD x 24.000đ/USD). Ngày 14/07, nhận giấy báo có của ngân hàng do khách hàng nước ngoài trả tiền với số tiền 14.400 USD (đã trừ phí thủ tục của ngân hàng 100 USD). Tỷ giá giao dịch thực tế là 24.100đ/USD. Hãy định khoản cho nghiệp vụ phát sinh ngày 14/07 của Công ty A.4 điểm
 • Hãy hạch toán cho nghiệp vụ phát sinh: "Nhập kho 1.500 cái hàng hóa B, đơn giá mua chưa thuế 22.000đ/cái, thuế suất thuế GTGT 10%. Chi phí vận chuyển phải thanh toán cho bên bán 3.060.000đ, tiền hàng chưa thanh toán. Khi nhập kho phát hiện thừa 30 cái, nhập kho luôn, số hàng thừa chưa biết nguyên nhân."7 điểm
 • Ngày 09/12, Công ty Thịnh Phát nhận được 1.000 sản phẩm X đã mua từ ngày 15/11 (đơn giá mua là 195.000đ/sản phẩm, thuế GTGT 10%) nhưng chưa về nhập kho. Nên ngày 09/12 Công ty chuyển thẳng bán cho Công ty Hoàng An, đơn giá bán chưa thuế 197.000đ/sản phẩm, thuế GTGT 10%. Công ty Hoàng An chưa thanh toán. Hãy định khoản nghiệp vụ phát sinh ngày 09/12 của Công ty Thịnh Phát. (ĐVT: 1.000đ) 8 điểm
 • Hãy định khoản nghiệp vụ: 'Tại Công ty Thương mại Y, xuất 1.100 sản phẩm đem gia công, giá xuất kho của sản phẩm X là 120.000đ/sản phẩm.'
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan
Huyền Mia

Huyền Mia

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
20/10/17
1,259
566
113
30
Bạn nên làm trước rồi post đáp án của bạn lên để mn góp ý và sửa cùng
 

Xem nhiều