giúp em bài này với ạ

  • Thread starter tiênXuX
  • Ngày gửi
T

tiênXuX

Sơ cấp
23/3/21
1
0
1
19
Một đơn vị HCSN có tình hình về vật liệu, CCDC, TSCĐ trong năm N như sau:
(đvt: 1,000đ)
1. Mua một số máy vi tính dùng cho hoạt động sự nghiệp, giá chưa thuế
120.000, thuế GTGT 10% chưa thanh toán cho người bán. Đã đưa vào sử
dụng
2. Mua phần mềm máy tính đưa vào sử dụng cho hoạt động sự nghiệp, giá
chưa thuế 80.000, thuế GTGT 10%. Thanh toán bằng TGKB
3. Mua một số máy móc thiết bị dùng cho hoạt động SXKD, giá chưa thuế
300.000, thuế GTGT 10%; đang lắp đặt
4. Chi phí lắp đặt máy móc thiết bị thuộc hoạt động SXKD, giá chưa thuế
2.500, thuế GTGT 10%, chi bằng tiền mặt
5. Máy móc thiết bị ở NV3 lắp đặt xong, đưa vào sử dụng. Dự kiến dùng trong
8 năm
6. Rút dự toán chi hoạt động thanh toán cho nhà cung cấp máy tính ở nghiệp
vụ 1
7. Theo QĐ của cấp trên, điều chuyển một thiết bị dùng cho hoạt động sự
nghiệp cho đơn vị khác nguyên giá 17.000, giá trị hao mòn lũy kế 8.000
8. Mua một thiết bị dùng cho hoạt động sự nghiệp, giá chưa thuế 40.000, thuế
GTGT 10%; mua một thiết bị dùng cho hoạt động SXKD, giá chưa thuế
31.000, thuế GTGT 10%. Tất cả chưa trả tiền cho nhà cung cấp. Các TSCĐ
trên còn đang lắp đặt
9. Kiểm kê định kỳ phát hiện thiếu một TSCĐ thuộc ngân sách cấp dùng cho
hoạt động sự nghiệp nguyên giá 18.000, đã hao mòn 13.000, chưa xác định
rõ nguyên nhân
10. Kiểm kê đột xuất phát hiện thiếu một TSCĐ dùng cho hoạt động sản xuất
thuộc nguồn vốn kinh doanh, nguyên giá 25.000, đã hao mòn 23.000, chưa
xác định rõ nguyên nhân
11. QĐ xử lý số tài sản thiếu ở nghiệp vụ 9 như sau: bồi thường 60% giá trị
thiếu, thu bằng tiền mặt, số còn lại được phép xóa bỏ.
12. QĐ xử lý số tài sản thiếu ở nghiệp vụ 10 như sau: người quản lí phải bồi
thường và thu ngay bằng tiền mặt nhập quỹ 30%, số còn lại được trừ dần
vào lương trong 28 tháng, kể từ tháng 1 năm sau.
Yêu cầu: a) Xác định nguyên giá TSCĐ tăng trong kỳ

b) Định khoản và phản ánh vào tài khoản các nghiệp vụ kinh tế trên

Có tài liệu đơn vị HCSN X như sau (đvt: 1,000đ) các nghiệp vụ kinh tế phát
sinh trong quý IV/N:
1. Ngày 5/10 mua một TSCĐ dùng cho công tác chuyên môn đã đưa vào sử
dụng, giá mua chưa có thuế GTGT: 80.000, thuế GTGT 4.000, đã thanh
toán bằng dự toán chi hoạt động tại kho bạc. Chi phí vận chuyển 500 đã
thanh toán bằng tiền mặt
2. Mua vật liệu dùng cho công tác chuyên môn nhập kho. Giá mua chưa có
thuế GTGT: 55.000, thuế GTGT 5.500, đã thanh toán bằng DTCHĐ tại kho
bạc. Chi phí vận chuyển 200 đã thanh toán bằng tiền mặt
3. Ngày 20/10 được sự đồng ý của cấp trên, đơn vị đã thanh lý một TSCĐ
đang dùng cho hoạt động chuyên môn, nguyên giá 132.000, giá trị hao mòn
lũy kế 127.000. TSCĐ được bán với giá 3.000, đơn vị đã thu bằng tiền mặt.
Chi phí thanh lý bằng tiền mặt 500. Chênh lệch thu, chi thanh lý TSCĐ
được bổ sung các quỹ
4. Ngày 5/11 công trình xây dựng văn phòng làm việc hoàn thành, nghiệm thu
và đưa vào sử dụng. Giá trị quyết toán của công trình 320.000, chi phí xin
duyệt bỏ được duyệt 15.000, chi phí duyệt bỏ không được duyệt phải thu hồi
5.000. Công trình này được đầu tư bằng nguồn KP đầu tư XDCB
5. Xuất vật liệu dùng cho công tác chuyên môn 12.000 trong đó thuộc kinh phí
năm trước 2.000
6. Xác định giá trị hao mòn TSCĐ dùng cho hoạt động HCSN trong năm N:
26.000
7. Ngày 25/12 đơn vị kiểm kê TSCĐ phát hiện mất một thiết bị quản lý dùng
cho hoạt động chuyên môn có nguyên giá 20.000, giá trị hao mòn lũy kế
16.000. Đơn vị đang truy tìm nguyên nhân
8. Quyết định xử lý TSCĐ bị mất ở trên: bộ phận làm mất tài sản bồi thường
60% giá trị thiệt hại, phần còn lại được phép xóa bỏ. Bộ phận làm mất
TSCĐ đã bồi thường bằng tiền mặt. Đơn vị đã nộp tiền thu hồi được vào
NSNN bằng chuyển khoản
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều