Các cách đăng ký giao dịch thuế điện tử cho doanh nghiệp

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Theo quy định tại Thông tư 110/2015/TT-BTC, người nộp thuế sẽ có 03 cách để đăng ký giao dịch thuế điện tử nếu đủ các điều kiện để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế:

Thứ nhất, đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử trực tiếp với cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Thứ hai, đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, bao gồm: Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính; Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

Thứ ba, đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

Chi tiết nội dung xem thêm tại Thông tư 19/2021/TT-BTC, có hiệu lực thi hành từ 03/5/2021.

Nguồn: bravo.com.vn
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều