Quy định về thời gian gia hạn nộp thuế năm 2021

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Mới đây, vào ngày 19/4/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về việc gia hạn nộp Thuế năm 2021. Đây là một chủ trương mang tính chất hỗ trợ sâu sắc cho tất cả các doanh nghiệp, cá nhân, đơn vị tổ chức kinh tế.

a. Đối với Thuế giá trị gia tăng

Kỳ tính thuế tháng 3/2021 thời hạn nộp thuế sẽ được gia hạn thêm 5 tháng. Như vậy chậm nhất là vào ngày 20/9/2021, doanh nghiệp và các đơn vị kinh tế phải hoàn thành thủ tục nộp thuế tháng 3.

Kỳ tính thuế tháng 4/2021 sẽ được gia hạn thêm 5 tháng. Như vậy chậm nhất vào ngày 20/10/2021, doanh nghiệp và các đơn vị kinh tế phải hoàn thành thủ tục nộp thuế tháng 4.

Kỳ tính thuế tháng 5/2021 sẽ được gia hạn thêm 5 tháng. Theo đó, chậm nhất vào ngày 20/11/2021 doanh nghiệp và các đơn vị kinh tế phải hoàn thành thủ tục nộp thuế tháng 5.

Kỳ tính thuế tháng 6/2021 sẽ được gia hạn thêm 5 tháng. Như vậy, chậm nhất vào ngày 20/12/2021 doanh nghiệp và các đơn vị kinh tế phải hoàn thành thủ tục nộp thuế tháng 6.

Kỳ tính thuế tháng 7/2021 sẽ được gia hạn thêm 4 tháng. Như vậy chậm nhất ngày 20/12/2021, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế phải hoàn thành thủ tục nộp thuế tháng 7.

Kỳ tính thuế tháng 8/2021 sẽ được gia hạn thêm 3 tháng. Như vậy chậm nhất vào ngày 20/12/2021 doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế phải hoàn thành thủ tục nộp thuế tháng 8.

Kỳ tính thuế Quý I năm 2021 sẽ được gia hạn thêm 5 tháng. Như vậy, thời hạn nộp thuế chậm nhất là vào ngày 30/9/2021.

Kỳ tính thuế Quý II năm 2021 sẽ được gia hạn thêm 5 tháng. Như vậy, thời hạn nộp thuế chậm nhất sẽ vào ngày 31/12/2021.

b. Đối với Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Toàn bộ đối tượng nêu rõ tại điều 2 của Nghị định sẽ được gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của Quý I và Quý II kỳ tính thuế năm 2021 thêm 03 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định hiện hành.

c. Đối với Thuế GTGT, Thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Thời hạn nộp thuế sẽ được gia hạn chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

d. Đối với tiền thuê đất

Thời hạn nộp thuế sẽ được gia hạn thêm 06 tháng kể từ ngày 31/5/2021.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều