Bài tập tự luận kiểm toán

Desi

Desi

Sơ cấp
6/7/21
1
0
1
21
Trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/N
của Công ty Thành Đạt, KTV phát hiện nhiều vấn đề, trong đó có các vấn đề sau đây:
1) Việc kiểm tra giá trị hàng hóa ngày 31/12/N, công ty phát hiện hàng hóa
được ghi theo giá phí 200.000.000 đồng ngay cả khi giá trị thực hiện thuần túy
180.000.000 đồng. Qua làm việc với Ban Giám đốc đồng ý điều chỉnh bổ sung dự
phòng giảm giá hàng tồn kho chưa lập.
2) Ngày 25/12/N công ty xuất bán 1 lô hàng hóa theo phương thức giao hàng
tại kho người nhận, giá bán chưa VAT: 200.000.000 đồng, VAT 10% và giá vốn
100.000.000 đồng. Ngày 10/1/N+1 hàng được giao cho người nhận, công ty do sai sót
đã hạch toán lô hàng này vào doanh thu & chi phí năm N.
Yêu cầu:
a. Hãy xác định ảnh hưởng của sai sót trên (nếu có) đến các chỉ tiêu sau trên
báo cáo tài chính
 Bảng cân đối kế toán: Tổng tài sản, Nợ phải trả, Lợi nhuận chưa phân phối
 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Doanh thu, Thuế thu nhập doanh
nghiệp (thuế suất 20%), Lợi nhuận sau thuế
b. Viết các bút toán điều chỉnh cho các sai sót.
Lưu ý: Sau khi xác định ảnh hưởng từng nghiệp vụ, cần xác định tổng hợp ảnh hưởng
của cả 2 nghiệp vụ đến Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh
doanh .
=> Anh/ chị giúp em giải bài tập này vs. Em xin chân thành cảm ơn!
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Similar threads

T
Trả lời
1
Lượt xem
11K
Kiểm toán
tranbinh200780
T
Vinh8a11
Trả lời
2
Lượt xem
21K
Kiểm toán
Huyền Mia
Huyền Mia
Khảivfu
Trả lời
0
Lượt xem
850
Khảivfu
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều