Hạch toán chi phí quảng cáo trên Google, Facebook phải có chứng từ nộp thuế nhà thầu

Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
622
117
43
webketoan.com.vn
Chi phí quảng cáo qua Google, Facebook của công ty cần những hồ sơ gì để được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN?
- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

- Căn cứ Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính:

+ Tại Khoản 1 Điều 1 quy định về đối tượng áp dụng của Thông tư.

+ Tại Khoản 2 Điều 4 quy định về người nộp thuế.

+ Tại Điều 11 quy định về đối tượng và điều kiện áp dụng.

Căn cứ quy định trên, Công ty được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với khoản chi phí quảng cáo qua Google, Facebook nếu thực tế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đáp ứng điều kiện về hóa đơn, chứng từ về thanh toán theo quy định. Nếu không có hóa đơn (do Google, Facebook không sử dụng hóa đơn tại Việt Nam) thì phải có tờ khai và chứng từ nộp thuế nhà thầu nước ngoài theo quy định.
 
  • Like
Reactions: phantuannam
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều