Có thể lập phiếu xuất kho khi chuyển hàng từ nhà máy về công ty?

Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
693
120
43
webketoan.com.vn
Công ty có chi nhánh sản xuất nấm khác tỉnh với trụ sở chính. Toàn bộ sản phẩm sản xuất ra chuyển về công ty mẹ để xuất khẩu. Chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu tại địa phương chi nhánh đóng trụ sở.
Vậy khi chi nhánh chuyển hàng hóa về công ty mẹ sẽ sử dụng hóa đơn GTGT hay phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ? Và sẽ phát hành tại đâu? Sử dụng chung mẫu với công ty mẹ và không phải phát hành, hay chi nhánh được phép thông báo phát hành mẫu hóa đơn riêng tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý chi nhánh?

1. Về xác định loại hóa đơn sử dụng.


Tại điểm c, khoản 1, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, quy định:

“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

…..

Trường hợp các đơn vị trực thuộc của cơ sở kinh doanh nông, lâm, thủy sản đã đăng ký, thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có thu mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bán về trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì khi điều chuyển, xuất bán, đơn vị trực thuộc sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, không sử dụng hóa đơn GTGT.”


Căn cứ quy định trên, chi nhánh sản xuất nấm khác tỉnh với trụ sở chính, không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu, toàn bộ sản phẩm sản xuất ra chuyển về trụ sở chính để xuất khẩu, khi chuyển hàng hóa từ chi nhánh về trụ sở chính Công ty sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội.

2. Thông báo phát hành hóa đơn.


Tại khoản 4, Điều 3, Thông tư số 39/2014/TT-ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2020 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ, quy định:

“4. Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (mẫu số 5.4 và 5.5 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).”

Tại khoản 4, Điều 9, Thông tư số 39/2014/TT-ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về thông báo phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh, nay được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3, Điều 1, Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ Tài chính quy định như sau:

“3. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 9 như sau:

4. …Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng khai thuế giá trị gia tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng tổ chức thực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hóa đơn.”


Tại điểm d, khoản 1, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“d) Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều đơn vị trực thuộc trực tiếp bán hàng hoặc nhiều cơ sở nhận ủy nhiệm cùng sử dụng hình thức hóa đơn đặt in có cùng ký hiệu theo phương thức phân chia cho từng cơ sở trong toàn hệ thống thì tổ chức kinh doanh phải có sổ theo dõi phân bổ số lượng hóa đơn cho từng đơn vị trực thuộc, từng cơ sở nhận ủy nhiệm. Các đơn vị trực thuộc, cơ sở nhận ủy nhiệm phải sử dụng hóa đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hóa đơn được phân chia.”


Căn cứ quy định trên, chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế, do đó chi nhánh không phải thông báo phát hành hóa đơn, trụ sở chính thông báo phát hóa đơn và phân bổ cho chi nhánh trực thuộc, các đơn vị trực thuộc phải sử dụng hóa đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hóa đơn được phân chia.

Nguồn: Bộ tài chính.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
  • Like
Reactions: HaiTam
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều