KINH PHÍ - ĐOÀN PHÍ CÔNG ĐOÀN LẤY VỀ

  • Thread starter Linhlinh05
  • Ngày gửi
Linhlinh05

Linhlinh05

Sơ cấp
10/11/20
14
5
3
25
Mọi người cho em hỏi công ty em đóng đủ tiền kinh phí và đoàn phí công đoàn. Giờ họ trả lại vào tài khoản của công ty 71% kinh phí và 60% đoàn phí.
Hạch toán: N642/C3382
Khi nộp tiền: N3382/C111,112
Giờ họ hoàn vào tài khoản ngân hàng công ty thì em hạch toán như thế nàoạ?
Phần này k phải là tài sản của doanh nghiệp. Mà là phần tiền hoạt động của công đoàn doanh nghiệp. Lúc chi hoạt động của công đoàn k đc đưa vào cp nữa vì đã đưa lúc đầu rồi. Vậy lúc dùng khoản tiền này thì em sẽ hạch toán như thế nào ạ?
Em cảm ơn!
 
Webketoan PRO
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,364
1,243
113
49
TP.HCM
Mọi người cho em hỏi công ty em đóng đủ tiền kinh phí và đoàn phí công đoàn. Giờ họ trả lại vào tài khoản của công ty 71% kinh phí và 60% đoàn phí.
Hạch toán: N642/C3382
Khi nộp tiền: N3382/C111,112
Giờ họ hoàn vào tài khoản ngân hàng công ty thì em hạch toán như thế nàoạ?
Phần này k phải là tài sản của doanh nghiệp. Mà là phần tiền hoạt động của công đoàn doanh nghiệp. Lúc chi hoạt động của công đoàn k đc đưa vào cp nữa vì đã đưa lúc đầu rồi. Vậy lúc dùng khoản tiền này thì em sẽ hạch toán như thế nào ạ?
Em cảm ơn!
Nếu DN có tổ chức Công đoàn cơ sở, có Ban chấp hành, có quy chế và quỹ hoạt động Công đoàn riêng thì DN có thể lập chứng từ chi thẳng số tiền này cho Công đoàn tự quản lý thu và chi. Khi nhận tiền vào TK, chỉ hạch toán như một khoản thu hộ.
Nếu DN chưa có tổ chức Công đoàn cơ sở thì nên mở tiết khoản của TK353 - 3531 - Quỹ kinh phí Công đoàn (bản chất được xem như quỹ phúc lợi vì mục đích chính cũng để chăm lo phúc lợi cho NLĐ) để theo dõi thu / chi khoản tiền này.

Trích Quyết định 174/QĐ-TLĐ ngày 03/02/2020 Về việc ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII)

Chương VIII
TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN CÔNG ĐOÀN
Điều 26. Tài chính công đoàn

1. Công đoàn thực hiện quản lý, sử dụng tài chính theo quy định của pháp luật. Tài chính của công đoàn gồm các nguồn thu sau đây:
a. Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng hằng tháng bằng một phần trăm (1%) tiền lương.
b. Kinh phí công đoàn do đơn vị sử dụng lao động đóng theo quy định của pháp luật.
c. Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ.
d. Các nguồn thu khác: Thu từ hoạt động kinh tế của công đoàn, các hoạt động văn hóa, thể thao; các đề tài, đề án do Nhà nước giao; từ viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.
2. Tài chính công đoàn dùng để chi các khoản sau đây:
a. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động.
b. Tổ chức hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
c. Phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
d. Tổ chức phong trào thi đua do công đoàn phát động.
đ. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; đào tạo, bồi dưỡng người lao động ưu tú tạo nguồn cán bộ cho Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn.
e. Tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch cho người lao động.
g. Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn để phục vụ đoàn viên công đoàn và người lao động.
h. Tổ chức hoạt động về giới và bình đẳng giới.
i. Thăm hỏi, trợ cấp đoàn viên công đoàn và người lao động khi ốm đau, thai sản, hoạn nạn, khó khăn; tổ chức hoạt động chăm lo khác cho người lao động.
k. Động viên, khen thưởng người lao động, con của người lao động có thành tích trong học tập, công tác.
l. Trả lương cán bộ công đoàn chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn không chuyên trách.
m. Chi hoạt động của bộ máy công đoàn các cấp.

n. Các nhiệm vụ chi khác.
3. Quản lý tài chính công đoàn
a. Tài chính công đoàn được quản lý theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch. Thực hiện phân cấp quản lý, gắn quyền hạn với trách nhiệm của công đoàn các cấp.
b. Ban chấp hành, Đoàn Chủ tịch, ban thường vụ công đoàn các cấp có nhiệm vụ quản lý tài chính theo đúng quy định của pháp luật Nhà nước.
Điều 27. Tài sản của Công đoàn
1. Tài sản được hình thành từ nguồn đóng góp của đoàn viên công đoàn, từ nguồn vốn của công đoàn; tài sản do Nhà nước chuyển giao quyền sở hữu cho công đoàn và các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện quyền, trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật.
3. Công đoàn các cấp được Tổng Liên đoàn giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng các tài sản; chịu trách nhiệm trước Tổng Liên đoàn và trước pháp luật về việc sử dụng, quản lý các tài sản đó.
Toàn văn VBPL:
 
Linhlinh05

Linhlinh05

Sơ cấp
10/11/20
14
5
3
25
Nếu DN có tổ chức Công đoàn cơ sở, có Ban chấp hành, có quy chế và quỹ hoạt động Công đoàn riêng thì DN có thể lập chứng từ chi thẳng số tiền này cho Công đoàn tự quản lý thu và chi. Khi nhận tiền vào TK, chỉ hạch toán như một khoản thu hộ.
Nếu DN chưa có tổ chức Công đoàn cơ sở thì nên mở tiết khoản của TK353 - 3531 - Quỹ kinh phí Công đoàn (bản chất được xem như quỹ phúc lợi vì mục đích chính cũng để chăm lo phúc lợi cho NLĐ) để theo dõi thu / chi khoản tiền này.

Trích Quyết định 174/QĐ-TLĐ ngày 03/02/2020 Về việc ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII)

Chương VIII
TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN CÔNG ĐOÀN
Điều 26. Tài chính công đoàn

1. Công đoàn thực hiện quản lý, sử dụng tài chính theo quy định của pháp luật. Tài chính của công đoàn gồm các nguồn thu sau đây:
a. Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng hằng tháng bằng một phần trăm (1%) tiền lương.
b. Kinh phí công đoàn do đơn vị sử dụng lao động đóng theo quy định của pháp luật.
c. Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ.
d. Các nguồn thu khác: Thu từ hoạt động kinh tế của công đoàn, các hoạt động văn hóa, thể thao; các đề tài, đề án do Nhà nước giao; từ viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.
2. Tài chính công đoàn dùng để chi các khoản sau đây:
a. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động.
b. Tổ chức hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
c. Phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
d. Tổ chức phong trào thi đua do công đoàn phát động.
đ. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; đào tạo, bồi dưỡng người lao động ưu tú tạo nguồn cán bộ cho Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn.
e. Tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch cho người lao động.
g. Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn để phục vụ đoàn viên công đoàn và người lao động.
h. Tổ chức hoạt động về giới và bình đẳng giới.
i. Thăm hỏi, trợ cấp đoàn viên công đoàn và người lao động khi ốm đau, thai sản, hoạn nạn, khó khăn; tổ chức hoạt động chăm lo khác cho người lao động.
k. Động viên, khen thưởng người lao động, con của người lao động có thành tích trong học tập, công tác.
l. Trả lương cán bộ công đoàn chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn không chuyên trách.
m. Chi hoạt động của bộ máy công đoàn các cấp.

n. Các nhiệm vụ chi khác.
3. Quản lý tài chính công đoàn
a. Tài chính công đoàn được quản lý theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch. Thực hiện phân cấp quản lý, gắn quyền hạn với trách nhiệm của công đoàn các cấp.
b. Ban chấp hành, Đoàn Chủ tịch, ban thường vụ công đoàn các cấp có nhiệm vụ quản lý tài chính theo đúng quy định của pháp luật Nhà nước.
Điều 27. Tài sản của Công đoàn
1. Tài sản được hình thành từ nguồn đóng góp của đoàn viên công đoàn, từ nguồn vốn của công đoàn; tài sản do Nhà nước chuyển giao quyền sở hữu cho công đoàn và các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện quyền, trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật.
3. Công đoàn các cấp được Tổng Liên đoàn giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng các tài sản; chịu trách nhiệm trước Tổng Liên đoàn và trước pháp luật về việc sử dụng, quản lý các tài sản đó.
Toàn văn VBPL:
dạ, em cảm ơn chị ạ!
 
  • Like
Reactions: phantuannam
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều