Được ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử từ 01/7/2022

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
693
120
43
webketoan.com.vn
Đây là một trong những nội dung đáng lưu ý tại Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ.

Cụ thể, theo Điều 3 Thông tư 78, người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được quyền ủy nhiệm cho bên thứ ba (bên có quan hệ liên kết với người bán, có đủ điều kiện sử dụng hoá đơn điện tử và không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử) để lập hóa đơn điện tử cho hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ.

Theo đó, việc ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử thực hiện theo nguyên tắc sau:
- Phải được lập bằng văn bản (hợp đồng hoặc thỏa thuận) giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm gồm các nội dung:
+ Tên, địa chỉ, mã số thuế, chứng thư số;
+ Thông tin về hoá đơn điện tử ủy nhiệm (loại hoá đơn, ký hiệu hoá đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn);
+ Mục đích ủy nhiệm;
+ Thời hạn ủy nhiệm;
+ Phương thức thanh toán hoá đơn ủy nhiệm.
- Phải thông báo cho cơ quan thuế khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Lưu ý: Hóa đơn điện tử do tổ chức được ủy nhiệm lập là hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế và phải thể hiện tên, địa chỉ, mã số thuế của bên ủy nhiệm và tên, địa chỉ, mã số thuế của bên nhận ủy nhiệm.

Về trách nhiệm của bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm, cần lưu ý:

- Các bên thực hiện niêm yết trên website của đơn vị mình hoặc thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để người mua hàng hóa, dịch vụ được biết về việc ủy nhiệm lập hóa đơn.

- Khi hết thời hạn ủy nhiệm hoặc chấm dứt trước thời hạn ủy nhiệm thì bên ủy nhiệm, bên nhận ủy nhiệm hủy các niêm yết, thông báo trên website hoặc thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Trường hợp hóa đơn ủy nhiệm là hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế thì bên ủy nhiệm phải chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ để chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thông tư này ban hành ngày 17/9/2021 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2022.
 
Sửa lần cuối:
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều