Sửa đổi quy định về hạch toán kế toán các khoản vay thông qua phát hành trái phiếu, tín phiếu

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Thông tư số 79/2021/TT-BTC ngày 21/9/2021 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 81/2020/TT-BTC ngày 15/9/2020 của Bộ Tài chính.
Việc hạch toán kế toán đối với các khoản vay của nhà nước thông qua phát hành trái phiếu, tín phiếu kho bạc được sửa đổi lại như sau:

- Các khoản vay thông qua phát hành trái phiếu, tín phiếu kho bạc được hạch toán kế toán theo giá trị mệnh giá.

- Trường hợp có phát sinh chênh lệch giá bán trái phiếu, tín phiếu với giá trị mệnh giá, chênh lệch giữa giá trị mệnh giá gốc trái phiếu được mua lại so với giá mua lại thì số chênh lệch được kế toán theo dõi trên tài khoản riêng. Cuối năm, số dư tài khoản riêng nêu trên nếu dương thì hạch toán giảm tương ứng chi trả nợ lãi của ngân sách, nếu âm được hạch toán tăng chi trả nợ lãi của ngân sách.

- Đối với các khoản phát sinh chênh lệch giá trị mệnh giá của trái phiếu bị hoán đổi so với trái phiếu được hoán đổi, kế toán không hạch toán vào thu, chi ngân sách. Thay vào đó, nếu chênh lệch dương thì hạch toán giảm dư nợ vay của ngân sách; nếu chênh lệch âm thì hạch toán tăng dư nợ vay của ngân sách.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2021.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA