Điều kiện miễn thuế TNCN các khoản phụ cấp và công tác phí

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
145
65
28
webketoan.com.vn
Theo quy định tại điểm đ.4 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, các khoản như phụ cấp điện thoại, văn phòng phẩm, công tác phí, trang phục... chi với mức cố định hằng tháng cho người lao động sẽ được miễn thuế TNCN nếu đáp ứng các điều kiện:

(i) có ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại HĐLĐ, Thỏa ước lao động hoặc Quy chế tài chính của Công ty;

(ii) mức khoán phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tuy nhiên, nếu mức khoán cho người lao động cao hơn mức quy định nêu trên thì phải tính thuế TNCN phần vượt trội.

Đối với phụ cấp nặng nhọc, độc hại cho người lao động, cũng được miễn thuế TNCN nếu thuộc ngành nghề nặng nhọc, độc hại và mức phụ cấp phù hợp với quy định. Trường hợp phụ cấp cao hơn phải tính thuế TNCN (điểm b.4 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC).
 

Xem nhiều