giúp e đc k ạ kế toán bằng tiền và các khoản thanh toán với ạ e cảm ơn

phươn pham

phươn pham

Sơ cấp
29/9/21
2
0
1
21
Bài số 4

Tại 1 DN hạch toán kế toán độc

lập có đơn vị phụ thuộc. Trong tháng 03/N có các nghiệp vụ sau:


A. Tại đơn vị cấp trên:


1. Ngày 10/03: Chuyển TGNH trả cho chi nhánh điện về tiền điện dùng cho sản xuất ở đơn vị cấp dưới, đồng thời thông báo cho đơn vị cấp dưới biết số tiền: 4.000.000

2. Ngày 15/02: Nhận được thông báo của cấp dưới về việc cấp dưới đã chi trả hộ khoản tiền thuê bốc dỡ vật liệu cho cấp trên số tiền là : 40.000

3. Ngày 22/02: Đã thu hộ tiền nợ từ đơn vị X nợ đơn vị cấp dưới, số TM đã thu: 4.200.000

4. Quỹ quản lý và lãi phải thu ở cấp dưới: Quỹ quản lý: 500.000, lãi 16.500.000

B. Tại đơn vị cấp dưới:

1. Ngày 10/02: Nhận được thông báo của cấp trên đã chi trả hộ tiền điện sản xuất cho chi nhánh điện: 4.000.000

2. Ngày 15/02: Chi tiền mặt trả hộ cấp trên tiền thuê bốc dỡ vật liệu, số tiền: 40.000 đã thông báo lên trên

3. Ngày 25/02: Đơn vị trực thuộc nhận được thông báo cấp trên đã thu khoản đơn vị X nợ đơn vị : 4.200.000

4. Ngày 28/02: Tính toán các khoản phải nộp cấp trên đã được cấp trên chấp nhận:

- Số phải nộp lập quỹ quản lý cấp trên:500.000

- Số lãi tháng 2 phải nộp cấp trên: 16.500.000

Yêu cầu:

Kết chuyển thanh toán bù trừ cuối tháng

Định khoản và phản ánh sơ đồ tài khoản.Bài số 5

Doanh nghiệp EPC có một số các nghiệp vụ liên quan đến thu chi quỹ tiền mặt bằng USD như sau:

I. Tồn quỹ ngày 1/11
: 10.000 USD, tỷ giá 1USD = 20.400 VNĐ

II. Trong tháng 11 có các nghiệp vụ phát sinh:

Ngày 4/11: Bán hàng thu bằng tiền mặt nhập quỹ, số tiền 1100USD. ỷ giá mua, bán ngoại tệ của ngân hàng lần lượt là 21.500 VND/USD, 21.700 VND/USD.

Ngày 9/11: Xuất quỹ 500USD chi cho hoạt động bán hàng. ỷ giá mua, bán ngoại tệ của ngân hàng lần lượt là 21.450 VND/USD, 21.600 VND/USD.

Ngày 15/11 công ty JPC góp vốn liên doanh để thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát 10.000USD. DN đã nhập quỹ. ỷ giá mua, bán ngoại tệ của ngân hàng lần lượt là 21.150 VND/USD, 21.350 VND/USD.

Ngày 25/11: Xuất quỹ 10.000USD gửi vào ngân hàng. ỷ giá mua, bán ngoại tệ của ngân hàng lần lượt là 21.300 VND/USD, 21.500 VND/USD.

Yêu cầu

Định khoản các nghiệp vụ trên trong trường hợp DN tính tỷ giá xuất quỹ theo các phương pháp bình quân gia quyền
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều