Điều kiện miễn giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp KH&CN

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
765
125
43
webketoan.com.vn
Thông tư số 03/2021/TT-BTC ngày 11/1/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế, giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thông tư hướng dẫn về điều kiện và mức miễn, giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN).

Theo đó, doanh nghiệp KH&CN chỉ được miễn, giảm thuế TNDN khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại Điều 2 Thông tư này. Trong đó, lưu ý, phải có Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN và doanh thu hàng năm từ sản phẩm KH&CN đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu.

Thuế TNDN sẽ được miễn trong 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo. Thời gian miễn giảm thuế được tính liên tục kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN (điểm a, b khoản 1 Điều 3).

Tuy nhiên, lưu ý, trong thời gian miễn, giảm thuế nếu năm nào doanh nghiệp không đáp ứng tỷ lệ tối thiểu (30%) về doanh thu từ sản phẩm KH&CN thì năm đó không được miễn, giảm thuế và được tính trừ vào thời gian hưởng ưu đãi (điểm c khoản 1 Điều 3).

Chi nhánh hạch toán độc lập của doanh nghiệp KH&CN nếu đáp ứng điều kiện tại Điều 2 Thông tư này thì cũng được miễn, giảm thuế TNDN (khoản 2 Điều 1).
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Webketoan PRO

Xem nhiều