Đã có Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn về quản lý thuế

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
835
120
43
webketoan.com.vn
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Theo đó, mẫu biểu hồ sơ khai thuế được ban hành kèm theo Thông tư 80/2021 được áp dụng đối với các kỳ tính thuế bắt đầu từ ngày 01/01/2022 trở đi. Việc khai quyết toán thuế của kỳ tính thuế năm 2021 cũng được áp dụng theo mẫu biểu hồ sơ của Thông tư này.
Bên cạnh đó, Thông tư mới cũng dành 01 Chương (Chương IX) quy định về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác của nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam.

Thông tư này được ban hành ngày 29/9/2021 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Từ ngày Thông tư này có hiệu lực, các Thông tư sau sẽ hết hiệu lực toàn bộ:

- Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

- Thông tư số 99/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng;


- Thông tư số 31/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 99/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

- Thông tư số 208/2015/TT-BTC về hoạt động của hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn;

- Thông tư số 71/2010/TT-BTC hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ô tô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường.

- Thông tư số 06/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

- Thông tư số 79/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tiết b1 điểm b khoản 4 Điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Nguồn: Luật Việt Nam.
 
  • Like
Reactions: phantuannam
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO