Chuẩn định dạng và phương thức truyền nhận HĐĐT

Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
145
65
28
webketoan.com.vn
Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế.

Quy định này mô tả các đặc tính kỹ thuật, định dạng cấu trúc, thành phần dữ liệu và phương thức truyền nhận HĐĐT (loại mới) giữa doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh với cơ quan thuế.

Ngoài ra, Quy định này cũng quy định chuẩn định dạng dữ liệu và phương thức nộp các tờ khai: đăng ký sử dụng HĐĐT; đăng ký thay đổi thông tin HĐĐT; đề nghị cấp lẻ HĐĐT; …

Chuẩn dữ liệu lập và gửi HĐĐT bao gồm chuẩn chung và chuẩn riêng cho từng loại HĐĐT được quy định tại Phần II Quy định này.

Cần lưu ý, chữ ký số trên HĐĐT bắt buộc phải đính kèm chứng thư số và được đặc tả theo chuẩn XML Signature Syntax and Processing quy định tại Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT và Thông tư số 22/2020/TT-BTTTT .

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng đối với các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh khi đăng ký, sử dụng, cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Thay thế Quyết định số 635/QĐ-TCT ngày 11/5/2020.
 

Xem nhiều