mọi người hướng dẫn em bài này với ạ . em cảm ơn

  • Thread starter dungphammmmmm
  • Ngày gửi
dungphammmmmm

dungphammmmmm

Sơ cấp
29/10/21
2
1
1
21
Trong khi thực hiện kiểm toán công ty B, kiểm toán viên H nghi ngờ khả năng tồn tại những sai phạm sau đối với các khoản thanh toán của công ty B:

a, Một khoản phải thu chưa được ghi vào sổ;

b, Ghi một khoản nợ phải trả không đúng kỳ;

c, Tồn tại một khoản nợ phải thu là không có thật.
 
  • Like
Reactions: phantuannam
dungphammmmmm

dungphammmmmm

Sơ cấp
29/10/21
2
1
1
21
Khi kiểm toán báo cáo tài chính ngày 31/12/X của công ty ABC. Kiểm toán viên đã phát hiện những sai sót sau đây:

1. Tháng 8 năm N, công ty chuyển phương pháp tính giá trị hàng tồn kho từ nhập sau xuất trước sang phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ. Sự thay đổi này làm chi phí giá vốn tăng lên 80 triệu.

2. Vào 1/9/N, công ty mua một dây chuyền sản xuất dùng cho bộ phận sản xuất có nguyên giá 900 triệu, tài sản đã đưa vào sử dụng nhưng kế toán không tính khấu hao cho số TSCĐ hữu hình này. Biết số tài sản này có khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng với tỷ lệ 10%/năm.

3. Đơn vị không phản ánh khoản chi phí lãi vay của năm X trị giá 120 triệu đồng. Các chi phí này được ghi chép vào đầu tháng 1/X+1 khi đơn vị thanh toán số tiền này.

4. Đơn vị khóa sổ các nghiệp vụ bán hàng vào ngày 15/1/X+1 thay vì khóa sổ vào ngày 31/12/X. Tổng doanh thu từ ngày 1/1/X +1 đến 15/1/X+1 là 1.800 triệu đồng, giá vốn hàng bán của số hàng này là 1.400 triệu đồng. Khách hàng đã thanh toán 400 triệu đồng.

5. Một khoản chi phí vận chuyển hàng mua 120 triệu đồng của năm X được ghi nhận vào chi phí bán hàng năm X.

Yêu cầu:
sai phạm trên ảnh hưởng tới cơ sở dẫn liệu nào?

Nêu các khoản mục BCTC bị ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng ? Biết thuế suất thuế TNDN 20%. Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Để phát hiện những sai phạm trên, KTV đã sử dụng những thủ tục kiểm toán cụ thể nào?
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều