Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice

Cả nhà ơi giúp e với ạ!e cảm ơn!

  • Thread starter Bang bang 10
  • Ngày gửi
B

Bang bang 10

Sơ cấp
2/11/21
5
0
1
35

Bài 1:

Công ty cổ phần X mua một tài sản với giá thanh toán (đã bao gồm VAT) là 2.200 triệu đồng, chi phí lắp đặt chạy thử lần đầu là 30 triệu đồng, doanh nghiệp được giảm giá 10% so với giá ghi trên hoá đơn, để có được tài sản cố định này doanh nghiệp vay ngân hàng với số tiền 1.000 triệu đồng với lãi suất 8%/năm, thời gian vay 5 năm, thời gian trước khi đưa tài sản cố định vào sử dụng là 6 tháng. Yêu cầu:

Hãy xác định nguyên giá của tài sản cố định này.

b. Hãy xác định số tiền khấu hao phải trích hàng năm của thiết bị sấy gỗ trong các trường hợp

- Theo phương pháp khấu hao bình quân

- Theo phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Biết rằng:

- Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế suất VAT là 10%.

- Thời gian sử dụng của tài sản cố định là 5 năm

Bài 2: (Đơn vị tính: Triệu đồng)

Công ty cổ phần X có tài liệu như sau:

1. Theo số liệu trên Bảng CĐKT ngày 1/1/N: Tổng NG TSCĐ là 2.500 trong đó trong đó 200 là TSCĐ hết hạn sử dụng, 300 là TSCĐ phục vụ hoạt động phúc lợi trong doanh nghiệp, KHLK 1/1/N là: 525

2. Theo số liệu trên Bảng CĐKT ngày 31/12/N: Tổng NG TSCĐ có tính chất sản xuất là 3.850, KHLK là: 850

3. Theo số liệu trên Báo cáo kết quả kinh doanh trong năm N: Tổng doanh thu là 8.000, lợi nhuận trước thuế 900, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20%

Yêu cầu: Hãy xác định các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn cố định của DN
 
Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice
Học kế toán online cùng Webketoan
Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice

Xem nhiều