Cả nhà ơi giúp e với ạ.e cảm ơn!

  • Thread starter Bang bang 10
  • Ngày gửi
B

Bang bang 10

Sơ cấp
2/11/21
5
0
1
36
Bài tập 4:

Căn Yêu cầu: Hãy xác định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định

cứ vào tài liệu của doanh nghiệp H. Hãy xác định:

1. Nhu cầu vốn lưu động năm kế hoạch cho các khâu ở dự trữ sản xuất, sản xuất và khâu lưu thông?

2. Số vốn lưu động có thể tiết kiệm được do tăng tốc độ luân chuyển vlđ?

3. Nhận xét hiệu quả sử dụng vốn lưu động năm kế hoạch so với báo cáo qua các chỉ tiêu: tốc độ luân chuyển vốn lưu động, hàm lượng vốn lưu động và tỉ suất lợi nhuận trước thuế - trên vốn lưu động?

I. Tài liệu năm báo cáo:

1. Doanh thu thuần tiêu thụ sản phẩm trong năm là: 3.200 triệu đồng

2. Gá thành toàn bộ của số sản phẩm tiêu thụ trong năm là: 3.136 triệu đồng

3. Số vốn lưu động tại các thời điểm trong năm như sau:

- Vốn lưu động đầu quý I: 680 triệu đồng

- Vốn lưu động cuối quý I: 780 triệu đồng

- Vốn lưu động cuối quý II: 800 triệu đồng

- Vốn lưu động cuối quý III: 820 triệu đồng

- Vốn lưu động cuối quý IV: 920 triệu đồng

II. Tài liệu năm kế hoạch:

1. Doanh thu thuần về tiêu thụ sản phẩm trong năm dự kiến tăng 50% so với năm báo cáo.

2. Lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm dự kiến tăng 35% so với năm báo cáo.

3. Doanh nghiệp dự kiến phấn đấu tăng tốc độ luân chuyển vlđ nên có thể rút ngắn kỳ luân chuyển vốn lưu động 18 ngày so với năm báo cáo.

4. Tỷ trọng vốn lưu động của doanh nghiệp trong các khâu dự trữ sản xuất, sản xuất và khâu tiêu thụ theo thống kê qua các năm thông thường là: 40%, 35% và 25%.
 
Webketoan PRO

Xem nhiều