Cách hạch toán kế toán khoản chi ủng hộ phòng chống dịch

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
693
120
43
webketoan.com.vn
Công văn số 12850/BTC-QLKT ngày 10/11/2021 của Bộ Tài chính về việc điều chuyển/tạm ứng lợi nhuận từ công ty con lên công ty mẹ và chi phí ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19.

Cách hạch toán kế toán đối với khoản chi ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 được Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

- Nếu Công ty dùng quỹ phúc lợi để chi ủng hộ, việc hạch toán kế toán được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm h khoản 3 Điều 63 Thông tư 200/2014/TT-BTC;

- Nếu Công ty không dùng quỹ phúc lợi hoặc nguồn kinh phí khác để ủng hộ thì khi phát sinh khoản chi ủng hộ, được hạch toán vào chi phí khác theo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều 94 Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Ngoài ra, Công văn còn hướng dẫn cách hạch toán kế toán khi công ty con trả cổ tức cho cổ đông là công ty mẹ trong hai trường hợp (i) bằng tiền và (ii) bằng cổ phiếu. Chi tiết xem Mục 1 Công văn này.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều