Điều kiện được hưởng lương hưu tối đa từ năm 2021

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Căn cứ theo nội dung sửa đổi tại điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019, NLĐ lao động trong điều kiện bình thường khi nghỉ hưu có đủ số năm đóng BHXH theo quy định thì được hưởng lương hưu khi đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

Vào thời điểm năm 2021: Lao động nam đủ từ 60 tuổi 03 tháng, nữ đủ từ 55 tuổi 04 tháng

Vào thời điểm sau năm 2021 đến năm 2027, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Từ thời điểm năm 2028 đến trước năm năm 2034, điều kiện để được nghỉ hưu đối với nam là 62 tuổi, đối với nữ vẫn được tính theo quy luật cộng dồn mỗi năm tăng 4 tháng. Như vậy đến thời điểm năm 2034, lao động nữ được nghỉ hưu nếu đạt 59 tuổi 8 tháng.

Từ năm 2035 trở đi, điều kiện để lao động nam nghỉ hưu vẫn là nếu đủ 62 tuổi; lao động nữ nếu đủ 60 tuổi.

Trường hợp người lao động trong các ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, điều kiện để được hưởng lưu hưu như sau:

- Lao động nam đủ từ 55 tuổi 03 tháng, nữ đủ từ 50 tuổi 04 tháng và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm… (theo khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019).

- Có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò, đủ từ 50 tuổi 03 tháng với nam và 45 tuổi 04 tháng với nữ…

Căn cứ theo quy định trên, mức hưởng lương hưu tối đa của lao động tham gia BHXH bắt buộc là 75%. Do đó, người lao động được hưởng lương hưu tối đa khi:

Với lao động nữ

Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi, mức hưởng lương được tính là 45% tương ứng 15 năm đầu đóng BHXH. Cứ thêm mỗi năm sau đó được tính thêm 2%. Vì vậy, điều kiện hưởng lương hưu tối đa năm 2021 của lao động nữ cần có đủ 30 năm đóng BHXH.

Với lao động nam


Năm 2021, mức hưởng lương hưu hàng tháng của lao động nam là 45% tương ứng 19 năm đầu đóng BHXH, nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi, mức hưởng này tương ứng với 20 năm đóng BHXH. Sau đó cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%. Do đó, lao động nam nghỉ hưu năm 2021 có đủ 34 năm đóng BHXH, nghỉ hưu từ năm 2022 có đủ 35 năm đóng BHXH sẽ được hưởng mức lương hưu tối đa 75%.
 
Webketoan PRO

Xem nhiều