Có được khai bổ sung hồ sơ thuế đã bị thanh tra?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
703
122
43
webketoan.com.vn
Câu hỏi:

Sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế, trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế có sai, sót nếu khai bổ sung sẽ làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì người nộp thuế có được khai bổ sung hồ sơ khai thuế hay không?

Tổng cục thuế trả lời:

Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 thì:

Người nộp thuế không được nộp hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế để xác định giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế mà thực hiện khiếu nại đối với kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền theo quy định về giải quyết khiếu nại về thuế.
 
Webketoan PRO
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều