Tạo tài khoản cho nhân viên của cơ quan dựa trên họ tên của họ[Đăng bài giúp bạn]

 • Thread starter SA_DQ
 • Ngày gửi
S

SA_DQ

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
29/6/05
560
99
28
66
HCM city
Hiện em đang phải tạo tài khoản cho Nhân viên; Công thức tạo thông tin tài khoản của bên em là: Tên + chữ cái đầu trong họ và tên đệm, ví dụ như dướiđây:

STTHọ & TênTài KhoảnLen()
1Cỗ Văn ẨnAnCV_012300
11​
2Lê Ngọc ÁnhAnhLN_01200
11​
3Nguyễn Hải AnhAnhNH_01200
4Nguyễn Thị Kim AnhAnhNK_01200
5Nguyễn Thị Ngọc ÁnhAnhNN_01200
6Nguyễn AnhAnhNJ_01200
7Phan Thị Ngọc ÁnhAnhPN_01200
8Ngô Thị Ánh AnAnNA_012300
9Nguyễn Ái ÂnAnNA_012301
10Nhữ Thị Ẩn AnAnNA_012302
11Nguyễn Lương Trường AnAnNT_012300
12Khổng Hữu BangBangKH_0100
13Ngô Thị Hòa BiềnBienNH_0100
14Trần Văn BiênBienTV_0100
15Nguyễn Đình BìnhBinhNF_0100

Sau đây là macro tạo tài khoản:
PHP:
Sub TaoTaiKhoan()  'ABC0000DE00  '
 Dim aTmp, Cls As Range, Rng As Range, sRng As Range
 Const sNum As String = "_01234"
 Dim Rws As Long, DD As Integer, W As Integer, jJ As Long, iTen As Integer
 Dim HTen As String, Ma As String, sTmp As String, MyAdd As String
 
 With Sheets("TK")
  Rws = .[C2].CurrentRegion.Rows.Count
  For Each Cls In .[C2].Resize(Rws)
    HTen = Cls.Value:          If HTen = "" Then Exit For
    aTmp = Split(HTen, " "):      DD = UBound(aTmp)
    Ma = BoDau(aTmp(DD)):        Ma = Ma & BoDau(Left(aTmp(0), 1))
    Ma = Ma & IIf(DD = 1, "J", BoDau(Left(aTmp(DD - 1), 1)))
   
    Ma = Left(Ma & sNum, 9)
   
    Set Rng = .Range(.[D1], Cls.Offset(-1, 1))
    Set sRng = Rng.Find(Ma, , xlFormulas, xlPart)
    If sRng Is Nothing Then
      Cls.Offset(, 1).Value = Ma & "00"
    Else
      MyAdd = sRng.Address
      Do
        If CInt(Right(sRng.Value, 2)) > W Then W = CInt(Right(sRng.Value, 2))
        Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
      Loop While Not sRng Is Nothing And sRng.Address <> MyAdd
      Cls.Offset(, 1).Value = Ma & Right("0" & CStr(W + 1), 2)
      W = 0
    End If
  Next Cls
 End With
End Sub
Mã:
Function BoDau(ByVal sContent As String) As String
Dim i As Long, intCode As Long
Dim sChar As String, sConvert As String

BoDau = AscW(sContent)
For i = 1 To Len(sContent)
  sChar = Mid(sContent, i, 1)
  If sChar <> "" Then
    intCode = AscW(sChar)
  End If
  Select Case intCode
  Case 273:      sConvert = sConvert & "f" '
  Case 272
    sConvert = sConvert & "F"
  Case 224, 225, 226, 227, 259, 7841, 7843, 7845, 7847, 7849, 7851, 7853, 7855, 7857, 7859, 7861, 7863  ''
    sConvert = sConvert & "a" ''
  Case 192, 193, 194, 195, 258, 7840, 7842, 7844, 7846, 7848, 7850, 7852, 7854, 7856, 7858, 7860, 7862
    sConvert = sConvert & "A"
  Case 232, 233, 234, 7865, 7867, 7869, 7871, 7873, 7875, 7877, 7879 ''
    sConvert = sConvert & "e" ''
  Case 200, 201, 202, 7864, 7866, 7868, 7870, 7872, 7874, 7876, 7878
    sConvert = sConvert & "E"
  Case 236, 237, 297, 7881, 7883:     sConvert = sConvert & "i" ''
  Case 204, 205, 296, 7880, 7882
    sConvert = sConvert & "I"
  Case 242, 243, 244, 245, 417, 7885, 7887, 7889, 7891, 7893, 7895, 7897, 7899, 7901, 7903, 7905, 7907  ''
    sConvert = sConvert & "o" ''
  Case 210, 211, 212, 213, 416, 7884, 7886, 7888, 7890, 7892, 7894, 7896, 7898, 7900, 7902, 7904, 7906
    sConvert = sConvert & "O"
  Case 249, 250, 361, 432, 7909, 7911, 7913, 7915, 7917, 7919, 7921:    sConvert = sConvert & "u" ''
  Case 217, 218, 360, 431, 7908, 7910, 7912, 7914, 7916, 7918, 7920
    sConvert = sConvert & "U"
  Case 253, 7923, 7925, 7927, 7929
    sConvert = sConvert & "y"
  Case 221, 7922, 7924, 7926, 7928
    sConvert = sConvert & "Y"
  Case Else
    sConvert = sConvert & sChar
  End Select
 Next i
 BoDau = sConvert
End Function
]
 
Sửa lần cuối:
 • Love
Reactions: HaiTam
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA