lý thuyết kiểm toán- mọi người giúp em với ạ

  • Thread starter Phương nèee
  • Ngày gửi
P

Phương nèee

Sơ cấp
12/1/22
1
0
1
20
Dưới đây là những tình huống hoàn toàn độc lập. Đối với mọi tình huống trên, hãy
nhận xét (Đ), (S) có giải thích về cách làm của kiểm toán viên.
1. Khi kiểm toán cho công ty ABC, Kiểm toán viên Toàn nhận thấy hệ thống kiểm
soát nội bộ của ABC là rất yếu kém. Vì vậy, Toàn đã đánh giá rủi ro kiểm soát ở mức
cao và quyết định tăng cường tối đa các thử nghiệm kiểm soát để bù đắp lại những
yếu kém của hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm giảm rủi ro kiểm toán xuống mức có
thể chấp nhận được
2. Khi kiểm toán cho công ty XYZ, Kiểm toán viên Thịnh quyết định không thực
hiện các thử nghiệm cơ bản. Thay vào đó, Thịnh thực hiện nhiều thử nghiệm kiểm
soát vì những thử nghiệm này ít tốn kém hơn. Điều này được Thịnh lý giải do hệ
thống kiểm soát nội bộ của XYZ rất hữu hiệu nên rủi ro kiểm soát được đánh giá ở
mức rất thấp, vì thế việc thực hiện các thử nghiệm kiểm soát là hiệu quả nhất.
3. Công ty DEF là có quy mô khá nhỏ nên việc xây dựng một hệ thống kiểm soát nội
bộ không được quan tâm nhiều. Vì thế, kiểm toán viên Xuân tìm hiểu hệ thống kiểm
soát nội bộ đã phát hiện nhiều yếu kém nghiêm trọng. Xuân đã đánh giá rủi ro kiểm
soát ở mức cao nhất và bỏ qua không thực hiện các thử nghiệm kiểm soát để đi vào
thực hiện ngay các thử nghiệm cơ bản.
4. Công ty GHI có quy mô rất nhỏ. Theo kinh nghiệm của kiểm toán viên Lan,
những doanh nghiệp nhỏ thường không có hệ thống kiểm soát nội bộ tốt. Vì thế, Lan
quyết định không cần tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ của GHI mà đi vào thực
hiện ngay các thử nghiệm cơ bản với giả định rằng rủi ro kiểm soát ở mức tối đa.
5. Kiểm toán báo cáo chỉnh hợp số dư tài khoản tiền gửi là nguồn cung cấp bằng chứng
quan trọng cho mục tiêu kiểm toán : hiện hữu, đầy đủ và đánh giá.
6. Khi mức rủi ro phát hiện được đánh giá là cao, kiểm toán viên thường xác nhận khoản
phải thu khách hàng vào ngày lập bảng cân đối kế toán.
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều