Quy định về các mức nộp phạt BCTC năm 2021

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Trong quá trình hoạt động kinh doanh, tất cả các doanh nghiệp có trách nhiệm và nghĩa vụ nộp báo cáo tài chính cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo thời gian quy định.

Căn cứ theo Điều 12 Nghị định 41/2018/NĐ-CP, nếu các doanh nghiệp nộp chậm; hoặc không nộp báo cáo tài chính sẽ bị xử phạt theo khung mức phạt, cụ thể các mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính 2021 như sau:

a). Nếu chậm nộp báo cáo tài chính dưới 03 tháng so với quy định >>> sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

b). Nếu chậm nộp báo cáo tài chính từ 03 tháng trở lên so với quy định >>> sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

c). Không nộp báo cáo tài chính theo quy đinh >>> sẽ bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.
 
Webketoan PRO

Xem nhiều