Miễn nộp báo cáo hàng quý khi sử dụng HĐĐT loại mới

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
693
120
43
webketoan.com.vn
Câu hỏi:

Công ty của chúng tôi có 2 Công ty con và 2 Chi nhánh trực thuộc. Chúng tôi vừa chuyển đổi xong việc sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020, Thông tư 78/2021/TT-BTC.
Chúng tôi xin hỏi là sau khi đã hoàn thành việc chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC thì các đơn vị trong Công ty chúng tôi sẽ không phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý (BC26/AC) nữa phải không?


Cục Thuế TP. HCM trả lời:

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP Công ty và các đơn vị phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành theo quy định trước đây, tiêu hủy hóa đơn giấy đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng (nếu có) đồng thời tiêu hủy hóa đơn theo quy định, gửi Thông báo kết quả hủy hóa đơn theo mẫu TB03/AC và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mẫu BC26/AC đến cơ quan thuế theo hình thức điện tử; thời hạn gửi Thông báo mẫu TB03/AC và Báo cáo mẫu BC26/AC thực hiện theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Trường hợp Công ty đang sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC thì không nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (trừ trường hợp đơn vị sử dụng hóa đơn đặt in mua của cơ quan thuế).

Nguồn: Hệ Thống Đối Thoại Doanh Nghiệp
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều