Cấn trừ công nợ ba bên

  • Thread starter chudinhxinh
  • Ngày gửi
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,743
970
113
TP.Hồ Chí Minh
Cấn trừ công nợ ba bên

Thanh toán bù trừ cần những chứng từ gì để đủ điều kiện khấu trừ thuế đầu vào?

Cần những thủ tục gì?


*****Căn cứ:

Tại Khoản 2.d Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài

Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính

Điều 10. Thông tư 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015 Sửa đổi, bổ sung Điều 15 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính)

*****Theo đó:

– Tại Điều 10. Thông tư 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015:
Các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm

a) Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng mà phương thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng thì phải có biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ mua vào với hàng hóa, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng. Trường hợp bù trừ công nợ qua bên thứ ba phải có biên bản bù trừ công nợ của ba (3) bên làm căn cứ khấu trừ thuế.

b) Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức bù trừ công nợ như vay, mượn tiền; cấn trừ công nợ qua người thứ ba mà phương thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng thì phải có hợp đồng vay, mượn tiền dưới hình thức văn bản được lập trước đó và có chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của bên cho vay sang tài khoản của bên đi vay đối với khoản vay bằng tiền bao gồm cả trường hợp bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với khoản tiền mà người bán hỗ trợ cho người mua, hoặc nhờ người mua chi hộ.

c) Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào được thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) thì việc thanh toán theo uỷ quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật.

*****Thủ tục:

Bảng công nợ chi tiết đã thanh toán và còn nợ của khách hàng

Hợp đồng kinh tế ( có ghi rõ phương thức thanh toán nếu chưa có quy định thanh toán bù trừ công nợ thì ký phụ lục hợp đồng bổ sung phương thức thanh toán bù trừ công nợ

Thanh lý hợp đồng

Biên bản giao hàng hay nghiệm thu, xuất kho

Bản đối chiếu công nợ có ký tá xác nhận của hai bên

Các chứng từ đã từng thanh toán của hai bên: phiếu chi, ủy nhiệm chi, …….

Hóa đơn GTGT hoặc thông thường

Biển bản bù trừ công nợ có ký tá xác nhận của hai bên

Phần chênh lệch nếu phải trả phải chuyển khoản qua ngân hàng mới được khấu trừ thuế GTGT đầu vào


*Chi tiết tại: Công văn 3949/TCT-CS ngày 11/ 09/2014 Khấu trừ thuế giá trị gia tăng thanh toán trực tiếp cho bên thứ ba.

---> Nguồn: Chu Đình Xinh.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA