Cách tính thuế GTGT, Thuế TNCN cho hộ kinh doanh cá thể

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Nếu hộ kinh doanh cá thể có Doanh thu từ 100 triệu/năm trở lên thì phải nộp thuế GTGT, TNCN.

Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế đối với hộ kinh doanh cá thể nộp thuế khoán là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu.

Xác định số thuế hộ kinh doanh cá thể phải nộp:​

Số thuế GTGT phải nộp
=Doanh thu tính thuế GTGT
xTỷ lệ thuế GTGT
Số thuế TNCN phải nộp=Doanh thu tính thuế TNCNxTỷ lệ thuế TNCN

Trong đó:

* Doanh thu tính thuế cho hộ kinh doanh cá thể: là doanh thu bao gồm thuế của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. (Đối với trường hợp thuộc diện chịu thuế)

- Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn.

- Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc xác định không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Tỷ lệ
thuế tính thuế hộ kinh doanh cá thể trên doanh thu: gồm tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với từng lĩnh vực ngành nghề.

  • Thời điểm xác định doanh thu tính thuế cho hộ kinh doanh cá thể
  • Đối với doanh thu tính thuế khoán thì thời điểm cá nhân thực hiện việc xác định doanh thu là từ ngày 20/11 đến ngày 15/12 của năm trước năm tính thuế.
  • Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán mới ra kinh doanh (không hoạt động từ đầu năm) hoặc cá nhân thay đổi quy mô, ngành nghề kinh doanh trong năm thì thời điểm thực hiện việc xác định doanh thu tính thuế khoán của năm là trong vòng 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh hoặc ngày thay đổi quy mô, ngành nghề kinh doanh.
  • Đối với doanh thu theo hóa đơn thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế thực hiện theo hướng dẫn tại điểm d khoản 2 Điều 3 Thông tư 92
Webketoan Zalo OA
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều