Chính sách giảm 2% thuế GTGT được xác định riêng giữa nguyên liệu và thành phẩm

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Câu hỏi:

Theo Điều 1a Nghị định 15/2022/NĐ-CP: "Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:
a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này."
Thì mặt hàng của công ty chúng tôi thuộc nhóm "kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn" là không được giảm thuế VAT. Nhưng khi khai hải quan theo Biểu thuế xuất nhập khẩu 2022 thì mặt hàng của chúng tôi mã Hs code 8104.1100 lại có thuế VAT đầu vào là 8%.
Vậy mặt hàng của chúng tôi đầu vào 8% mà đầu ra chúng tôi xuất hóa đơn 10% thì có được không?

Cục Thuế TP. HCM:

Căn cứ Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể như sau:

“Điều 1. Giảm thuế giá trị gia tăng

1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng,chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

d) Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.”

Căn cứ quy định trên, về nguyên tắc, việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP (trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế giá trị gia tăng quy định chi tiết tại Phụ lục I, Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP) được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại và được áp dụng kể từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ của Công ty đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%, đề nghị Công ty đối chiếu với các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP để xác định theo nguyên tắc:

- Nếu hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ tại các Phụ lục I, Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP thì không được giảm thuế giá trị gia tăng.

- Nếu hàng hóa, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ tại các Phụ lục I, Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP thì được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 8%.

Người nộp thuế tự tính số tiền thuế phải nộp (trừ trường hợp việc tính thuế do cơ quan quản lý thuế thực hiện) theo nguyên tắc được quy định tại Điều 42 Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019.

Đơn vị phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp đơn vị không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng thì không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Nội dung Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại http://www.gdt.gov.vn.

Nguồn: Hệ Thống Đối Thoại Doanh Nghiệp.
Webketoan Zalo OA
 
Sửa lần cuối:
Trang tin Webketoan

Xem nhiều