Chính sách miễn giảm thuế GTGT năm 2022 theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Ngày 28/1, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP (“Nghị định 15”) quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Một số điểm nổi bật tại Nghị định 15 được tóm tắt dưới đây:
Giảm thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) áp dụng trong năm 2022:
  • Giảm 2% thuế suất GTGT, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế 10% của cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Mức thuế GTGT mới đối với các mặt hàng thuộc nhóm được giảm là 8%.
  • Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế.
  • Quy định giảm thuế GTGT không áp dụng cho một số nhóm hàng hóa, dịch vụ như viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, công nghệ thông tin, v.v.
Các nhóm hàng hóa, dịch vụ không được áp dụng giảm thuế được quy định chi tiết tại Phụ lục của Nghị định này. Nghị định 15 đồng thời quy định chi tiết về trình tự, thủ tục thực hiện cũng như các yêu cầu về hóa đơn đối với hàng hóa được giảm thuế GTGT.
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều