tuvan.webketoan.vn Quy định về các bên có quan hệ liên kết

  • Thread starter tuvan.webketoan.vn
  • Ngày gửi
Các bên có quan hệ liên kết là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp: a) Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia; b) Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự...

Xem mời xem chi tiết tại tuvan.webketoan.vn
 
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều