tuvan.webketoan.vn Master budget - Dự toán ngân sách là gì? Mối quan hệ giữa các dự toán bộ phận

  • Thread starter tuvan.webketoan.vn
  • Ngày gửi
Master budget - Dự toán ngân sách là gì ? Mối quan hệ giữa các dự toán bộ phận Dự toán ngân sách (Master budgets) là dự kiến các nguồn lực kinh tế cần có, cách thức sử dụng các nguồn lực kinh tế để thực hiện những công việc hay một số mục...

Xem mời xem chi tiết tại tuvan.webketoan.vn
 
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều