Doanh nghiệp liên kết được kết chuyển chi phí lãi vay vượt hạn mức vào năm sau

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 27970/CTHN-TTHT ngày 15/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về giao dịch liên kết.

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp doanh nghiệp đồng thời có hoạt động sản xuất và kinh doanh BĐS thì phải hạch toán riêng chi phí của từng hoạt động. Nếu không hạch toán riêng được chi phí của hoạt động kinh doanh BĐS thì phân bổ theo tỷ lệ giữa doanh thu từ lĩnh vực này so với tổng doanh thu theo quy định tại tiết b khoản 1 Điều 17 Thông tư 78/2014/TT-BTC.

Đối với chi phí lãi vay vượt hạn mức hạch toán trong kỳ của doanh nghiệp có giao dịch liên kết theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 16 Nghị định 132/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp được kết chuyển sang hạch toán vào kỳ tiếp theo với điều kiện tổng chi phí lãi vay phát sinh của kỳ tiếp theo thấp hơn hạn mức.

Ngoài ra, việc kết chuyển chi phí lãi vay vào kỳ tiếp theo còn phải đảm bảo không quá 05 năm liên tục (Điều 16 Nghị định 132/2020/NĐ-CP).

Về chuyển chi phí lãi vay trong các trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 598/TCT-CS ngày 17/2/2016.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA