Miễn quyết toán thu nhập vãng lai dưới 10 triệu/tháng

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
622
117
43
webketoan.com.vn
Công văn số 30588/CTHN-TTHT ngày 29/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc quyết toán thuế TNCN.

Theo quy định tại điểm b.2 khoản 8 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, trường hợp người lao động có thu nhập từ nhiều nơi trong năm nhưng tại thời điểm quyết toán thuế không còn làm việc tại nơi nào thì hồ sơ quyết toán thuế TNCN phải nộp tại nơi cư trú.

Trường hợp người lao động chỉ có thu nhập tại một nơi và có thêm thu nhập vãng lai không quá 10 triệu đồng/tháng, nếu đã được khấu trừ tại nguồn và không có nhu cầu quyết toán lại thì không phải khai quyết toán đối với khoản thu nhập vãng lai này (điểm d.3 khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều