Thời điểm kê khai HĐĐT phải căn cứ theo ngày lập, không theo ngày ký số

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
564
116
43
webketoan.com.vn
Công văn số 32315/CTHN-TTHT ngày 8/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc thời điểm kê khai thuế và hóa đơn hàng bán bị trả lại.

Thời điểm lập hóa đơn điện tử (HĐĐT), các nội dung bắt buộc trên HĐĐT đã được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 và Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Trường hợp, thời điểm ký số trên HĐĐT khác với thời điểm lập thì việc khai thuế sẽ phải căn cứ theo thời điểm lập hóa đơn (khoản 9 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP).

Đối với HĐĐT đã lập và gửi cho người mua, nếu sau đó phát hiện sai sót thì người bán thực hiện các bước xử lý theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Riêng hóa đơn sai sót là các mẫu cũ lập theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP, người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán gửi thông báo Mẫu số 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế và lập HĐĐT mới để thay thế (khoản 6 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều