Các chi phí trích trước nếu đến thời điểm quyết toán vẫn chưa chi sẽ bị từ chối

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
699
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 53407/CTHN-TTHT ngày 4/11/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế TNDN.

Theo quy định tại điểm c khoản 2.6, khoản 2.19, 2.20, 2.21 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, các khoản chi phí sau đây thuộc khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN:

- Chi tiền lương, tiền công, phụ cấp, chi phí trích trước để trả cho nhà cung cấp mà đến hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa chi (các khoản này sẽ được hạch toán tại kỳ tính thuế thực chi);

- Chi phí trích, lập, sử dụng các khoản dự phòng (dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất đầu tư tài chính, dự phòng nợ khó đòi...) không theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính;

- Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế bao gồm chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều