Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Thời gian qua, Bộ Tài chính đã cho ban hành 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam thông qua 5 đợt từ năm 2000 đến năm 2005. Dựa vào tính cấp thiết của chuẩn mực tại thời điểm đó mà Ban tài chính sẽ ban hành lần lượt các chuẩn mực theo số hiệu tương ứng. Nội dung các chuẩn mực kế toán Việt Nam được ban hành theo từng đợt như sau:

1. Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 - Ban hành 4 chuẩn mực kế toán

Chuẩn mực 2: Hàng tồn kho

Chuẩn mực 3: Tài sản cố định hữu hình

Chuẩn mực 4: Tài sản cố định vô hình

Chuẩn mực 14: Doanh thu và thu nhập khác

2. Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 - Ban hành 6 chuẩn mực kế toán

Chuẩn mực 1: Chuẩn mực chung

Chuẩn mực 6: Thuê tài sản

Chuẩn mực 10: Sự ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

Chuẩn mực 15: Hợp đồng xây dựng

Chuẩn mực 16: Chi phí đi vay

Chuẩn mực 24: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

3. Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 - Ban hành 6 chuẩn mực kế toán

Chuẩn mực 5: Bất động sản đầu tư

Chuẩn mực 7: Kế toán và các khoản đầu tư vào công ty/ doanh nghiệp liên kết

Chuẩn mực 8: Những thông tin tài chính về các khoản vốn góp liên doanh

Chuẩn mực 21: Trình bày các báo cáo tài chính

Chuẩn mực 25: Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con

Chuẩn mực 26: Thông tin về các bên liên quan

4. Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 - Ban hành 6 chuẩn mực kế toán

Chuẩn mực 17: Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chuẩn mực 22: Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự

Chuẩn mực 23: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán của năm

Chuẩn mực 27: Báo cáo tài chính giữa niên độ

Chuẩn mực 28: Báo cáo bộ phận

Chuẩn mực 29: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

5. Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 - Ban hành 4 chuẩn mực kế toán

Chuẩn mực 11: Hợp nhất kinh doanh

Chuẩn mực 18: Những khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

Chuẩn mực 19: Hợp đồng bảo hiểm

Chuẩn mực 30: Lãi trên cổ phiếu

Như vậy, với bài viết trên đây phần nào giúp bạn đọc hiểu thêm về hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam. Từ đó, giúp bạn đọc ứng dụng chính xác các chuẩn mực phù hợp với mô hình doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hoạch định tài chính, đưa ra các quyết định đầu tư, kinh doanh đúng đắn và kịp thời nhất.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA