Điều kiện hạch toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 9930/CTTPHCM-TTHT ngày 15/12/2021 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế TNDN.

Đối với khoản thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty, nếu đáp ứng các điều kiện sau sẽ được chấp nhận hạch toán:

(i) các cá nhân này trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh của công ty (khoản 2.6 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC);

(ii) khoản thù lao này được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ như hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế tài chính của công ty... (khoản 2 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC ).

Nguồn: LuatVietnam.net
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều