Quy trình tiếp nhận và trả thông báo 2 bước đối với hồ sơ khai thuế điện tử

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 4289/TCT-KK ngày 20/9/2017 của Tổng cục Thuế về việc triển khai thực hiện kiểm tra và trả thông báo 2 bước đối với hồ sơ khai thuế điện tử.

Văn bản hướng dẫn quy trình tiếp nhận và trả thông báo 2 bước đối với hồ sơ khai thuế (HSKT) điện tử nộp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Theo đó, khi doanh nghiệp nộp HSKT điện tử, Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế sẽ tự động thực hiện việc tiếp nhận và gửi trả 02 Thông báo cho doanh nghiệp, gồm:

(i) Thông báo bước 1 (là thông báo về việc cơ quan thuế “Tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử" của doanh nghiệp), được gửi cho doanh nghiệp chậm nhất 15 phút sau khi Cổng thông tin nhận được HSKT điện tử.

(ii) Thông báo bước 2 (là thông báo về việc “Chấp nhận/Không chấp nhận việc nộp hồ sơ khai thuế điện tử” của doanh nghiệp), gửi cho doanh nghiệp trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày Cổng thông tin của Tổng cục Thuế trả Thông báo bước 1.

Đối với Thông báo bước 1, nếu nội dung là tiếp nhận HSKT của doanh nghiệp thì sẽ đề nghị doanh nghiệp đợi Thông báo bước 12. Nếu nội dung là không tiếp nhận HSKT thì trong thông báo sẽ nêu rõ lý do và hướng dẫn doanh nghiệp điều chỉnh HSKT.

Đối với Thông báo bước 2, nếu nội dung là chấp nhận HSKT của doanh nghiệp thì HSKT đó sẽ được cập nhật vào ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS). Nếu nội dung là không chấp nhận HSKT thì trong thông báo sẽ nêu rõ lý do và hướng dẫn doanh nghiệp xử lý, điều chỉnh HSKT.

Mục 1.3 Văn bản này có hướng dẫn xử lý một số lỗi phát sinh trong quá trình Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế tiếp nhận HSKT và trả thông báo 2 bước.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều