cần tuyÓn vî gÊp

  • Thread starter echop
  • Ngày gửi
E

echop

Thành viên sơ cấp
25/8/04
53
1
0
107
vietnam
#1
undefined

undefined

Nam cao to ®Ñp zai, cÇn tuyÓn vî gÊp

Mäi th«ng tÜnin liªn hÖ
TQTrÞ - KiÓm to¸n viªn CPA
C«ng ty kiÓm to¸n OCVA

Hå s¬ ®¨ng kÝ sin göi vÒ: Van phßng c«ng ty OCVA t¹i Hµ néi
Sè 2 luü thõa 3 PNT Hµ néi

( ThÝ sih kh«ng tróng tuyÓn kh«ng hoµn l¹i hå s¬, kh«ng liªn lac qua ®iÖn tho¹i)
 

Thành viên trực tuyến

  • quynhhuynh02
  • phodogo

Xem nhiều